PROIZVODI


VANDEX FLEXBIT 1K

Vandex Flexbit 1k srb
Thixotropic Polymer Modified Bitumen CompoundVANDEX FLEXBIT 1K P

Vandex Flexbit 1KP srb
Onecomponent, Polymer Modified Thick Bitumen Coating, Filled with Polystyrene FoamVANDEX FLEXBIT 2 K

Vandex Flexbit 2K srb
Thixotropic, Fibre-reinforced, Polymer Modified Bitumen Surface Sealing CompoundVANDEX FLEXBIT 2K P

Vandex Flexbit 2KP srb
2-component, Polymer Modified Thick Bitumen Coating, Filled with Polystyrene FoamVANDEX FLEXBIT S

Vandex Flexbit S srb
Sprayable, Polymer Modified Bitumen MembraneVANDEX BB 75

Vandex BB 75 srb
Grey Waterproofing SlurryVANDEX BB 75 E

Vandex BB 75 E srb
Elasticized Waterproofing SlurryVANDEX BB WHITE

Vandex BB White srb
White Waterproofing SlurryVANDEX CEMELAST

Elasticized Waterproofing Slurry

 VANDEX CEMELAST 100

Elasticized Waterproofing Slurry

 

 


 

VANDEX CEMELAST WHITE
Elasticized Waterproofing Slurry

 

 VANDEX CONCRETE GREY
Crystalline Waterproofing Slurry

 VANDEX GROUT 20
Cementitious Grouting Material

 VANDEX PLUG

Vandex Plug srb
Cementitious Waterproof Plugging CompoundVANDEX PREMIX

Crystalline Waterproofing Slurry

 VANDEX SUPER

Vandex Super srb
Crystalline Waterproofing Slurry

 VANDEX SUPER WHITE

Vandex Super White srb
Crystalline Waterproofing SlurryVANDEX UNI MORTAR 1

Waterproofing and Repairing Mortar

 VANDEX UNI MORTAR 2

Rapid Setting Mortar for Waterproofing and Repairing