PROIZVODI


VANDEX FLEXBIT 1K

Vandex Flexbit 1k srb
Thixotropic Polymer Modified Bitumen Compound



VANDEX FLEXBIT 1K P

Vandex Flexbit 1KP srb
Onecomponent, Polymer Modified Thick Bitumen Coating, Filled with Polystyrene Foam



VANDEX FLEXBIT 2 K

Vandex Flexbit 2K srb
Thixotropic, Fibre-reinforced, Polymer Modified Bitumen Surface Sealing Compound



VANDEX FLEXBIT 2K P

Vandex Flexbit 2KP srb
2-component, Polymer Modified Thick Bitumen Coating, Filled with Polystyrene Foam



VANDEX FLEXBIT S

Vandex Flexbit S srb
Sprayable, Polymer Modified Bitumen Membrane



VANDEX BB 75

Vandex BB 75 srb
Grey Waterproofing Slurry



VANDEX BB 75 E

Vandex BB 75 E srb
Elasticized Waterproofing Slurry



VANDEX BB WHITE

Vandex BB White srb
White Waterproofing Slurry



VANDEX CEMELAST

Elasticized Waterproofing Slurry

 



VANDEX CEMELAST 100

Elasticized Waterproofing Slurry

 

 


 

VANDEX CEMELAST WHITE
Elasticized Waterproofing Slurry

 

 



VANDEX CONCRETE GREY
Crystalline Waterproofing Slurry

 



VANDEX GROUT 20
Cementitious Grouting Material

 



VANDEX PLUG

Vandex Plug srb
Cementitious Waterproof Plugging Compound



VANDEX PREMIX

Crystalline Waterproofing Slurry

 



VANDEX SUPER

Vandex Super srb
Crystalline Waterproofing Slurry

 



VANDEX SUPER WHITE

Vandex Super White srb
Crystalline Waterproofing Slurry



VANDEX UNI MORTAR 1

Waterproofing and Repairing Mortar

 



VANDEX UNI MORTAR 2

Rapid Setting Mortar for Waterproofing and Repairing